Статистички анализи

Институтот КВАНТУМ ПРИМА, како дел од својата палета на услуги, нуди комплетна статистичка
анализа и графичка презентација на статистичките наоди.

Ги нудиме следниве типови на статистички анализи:

Квалитетни и објективни статистички истражувања и анализи

Матрица на податоци

- Опис и истражување на податоци; Распределби на фреквентност, пропорции и проценти.

Описна статистика

- Процена на централната тенденција; Мерки на варијабилност или дисперзија; Девијации од централната тенденција.

Графикони за презентација и истражување

- Презентациски графикони: хоризонтални графикони и кружни дијаграми; Истражувачки графикони.

 

статистички анализи 1

статистички анализи 2

статистички анализи 3

Статистички заклучок

- Тестирање на хипотеза; Тестови на значајност на средната вредност; Интервали и нивоа на доверба.

Испитување на односи помеѓу две или повеќе варијабли (променливи)

- Типови на односи; Јачина на односи; Нумерички сумирања: мерки на асоцијација; Тестирање на табели со вкрстен низ за статистичка значајност; Анализа на разлики и разлика на средни вредности; Варијација на средни вредности или ефект на големина; Регресивна анализа (моделирање на линеарни односи); Корелациски коефициенти (Хи квадрат, Гама, Ета, Ламбда, Contingency coefficient, Phi and Cramer’s V); Стандаризирани регресивни коефициенти.

Регресивна анализа

Раштркани графикони; Графикони на матрица; Моделирање на линеарни односи; Регресивен модел; Корелациски коефициент и стандардизирани регресивни коефициенти; Заклучок за регресивните параметри.

Побарај статистичка анализа