Статистичка обработка на податоци

________________________

Институтот КВАНТУМ ПРИМА, како дел од својата палета на услуги, нуди комплетна статистичка обработка на податоци, како и графичка презентација на статистичките наоди. 
Ги нудиме следниве типови на статистички анализи, кои ги работиме во софтвер SPSS 23.0.

Дескриптивна анализа

- Опис и истражување на податоци; Распределби на фреквентност, пропорции и проценти. Процена на централната тенденција; Мерки на варијабилност или дисперзија; Девијации од централната тенденција.

Графички приказ на резултатите

- Презентациски графикони: хоризонтални графикони и кружни дијаграми; Пити, бар чартови, линиски графици итн.

Статистички заклучок

- Тестирање на хипотеза; Тестови на значајност на средната вредност; Интервали и нивоа на доверба.

Корелација и тест на значајност

- Типови на односи; Јачина на односи; Нумерички сумирања: мерки на асоцијација; Тестирање на табели со вкрстен низ за статистичка значајност; Анализа на разлики и разлика на средни вредности; Варијација на средни вредности или ефект на големина; Регресивна анализа (моделирање на линеарни односи); Корелациски коефициенти (Хи квадрат, Гама, Ета, Ламбда, Contingency coefficient, Phi and Cramer’s V); Стандаризирани регресивни коефициенти.

ФОРМА ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА