Досегашни проекти

Секоја организација која испитува јавно мислење и врши статистички анализи и истражувања на пазарот има посебна одговорност да обезбеди и презентира точни, прецизни и непристрасни наоди од истражувањата. Токму затоа, посветуваме особено внимание, како на начинот на креирање на прашалникот (прашањата да не бидат наведувачки), од начинот на спроведување на самата анкета, од обработката на податоците во SPSS и Excel, до самата презентација на тие податоци. Од особена важност ни е да ја зачуваме непристрасноста и квалитетот на нашите анкети и истражувања.

Активни проекти

Некои од досега комплетираните проекти