Анкети и истражувања на пазарот

Пазарните истражувања се третата клучна област во работењето на Институтот КВАНТУМ ПРИМА. Со анкетите и истражувањата на пазарот се обидуваме да одговориме на неколку клучни прашања, кои се од суштинска значајност за нашиот клиент:

 

1) Какво е сегашното ниво на интерес за одреден продукт кај различните демографски категории и во различните географски региони?

2) Кои аспекти од продуктот се попримамливи кај различните демографски категории?

3) Кој вид на активност (маркетинг кампања), влијаел или би можел да влијае позитивно или негативно, врз продажбата на одреден продукт?

4) Која е најоптималната локација (географски регион, град) за промовирање на вашиот производ?

 

Пазарни истражувања 2

Истражувања на пазарот

 

5) Која е најсоодветната демографска категорија (по пол, возраст, образование, етничка припадност, приходи) за таргетирање и промовирање на вашиот производ?

6) Која цена е најсоодветна? Како зголемувањето или намалувањето на цената би влијаел врз продажбата на одреден производ?

7) Каде (во кој регион/град/локација) е вашата најсилна конкуренција?

8) Како со минимални ресурси да постигнете најоптимални резултати?

Сегментација на пазарот и таргетирање

Пазарните истражувања и анкети се многу корисна алатка за компаниите да го сегментираат пазарот и потенцијалните клиенти, за подоцна, соСегментација на пазарот и таргетирање

Пазарните истражувања и анкети се многу корисна алатка за компаниите да го сегментираат пазарот и потенцијалните клиенти, за подоцна, со прецизно таргетирање ги алоцираат своите ресурси на најоптимален начин.

Можности за раст и развој

Наодите од истражувањата се моќна алатка да се открие каков е потенцијалот за раст на продажбата на одреден производ и во кои демографски категории таа можност е најизразен прецизно таргетирање ги алоцираат своите ресурси на најоптимален начин.

Побарај истражување на пазарот

Пазарни истражувања 3

Истражувања на пазарот