Информативна средба со засегнати страни во Општина Кавадарци

15 март 2018, Кавадарци

Денес во големата сала во Општина Кавадарци се одржа информативна средба со засегнати страни од Општина Кавадарци на која присутните беа информирани за целта и активностите од проектот „Мои пари, моја одговорност: Партиципативно буџетирање во општините во Македонија“. 

Целта на проектот „Мои пари, моја одговорност: Партиципативно буџетирање во општините во Македонија„ е да се подобри праксата и учеството на локалните засегнати страни во процесот на локално буџетирање и да се зголеми ефикасноста на трошењето на општинските пари. Проектот е спроведуван од FISCAST мрежата. FISCAST мрежата е неформална алијанса чија визија е транспарентно, одговорно и оддржливо трошење на јавните пари за зголемен економски раст.

На средбата беа присутни претставници од невладини организации, советници, претставници од политички партии, бизнис секторот, како и граѓани на Кавадарци.

По излагањето од страна на Благој Ѓелевски, претставник на организацијата Квантум Прима и координатор на проектот за општините Кавадарци и Неготино, се отвори дискусија меѓу присутните.

Заеднички беше впечатокот дека е потребна поголема вклученост на граѓаните во процесот на планирање и донесување буџет, а особено беше истакната потребата од организирање на Буџетски Форуми во периодот пред да се донесе Буџетот, каде граѓаните би имале можност со свои идеи и предлози да учествуваат подиректно во процесот на донесување општински буџет, а со тоа да влијаат и на поефикасно трошење на нивните пари.

Од организаторот беше истакната благодарност за подршката од локалната власт (и од градоначалникот и од Советот) за спроведувањето на проектот, кој ќе трае до април 2020 година.

Проектот има три главни цели кои треба да се постигнат:

  1. Зголемување на учеството на локалните заинтересирани страни – граѓанското општество, бизнис заедницата, граѓаните, локалните медиуми – во процесите на локално буџетирање;
  2. Зголемување на свеста на локалното население за тоа како трошењето на општинските пари влијае на квалитетот на нивниот живот;
  3. Зголемување на кредибилитетот и ефикасноста на одлуките на локалните власти во врска со трошењето на јавните пари, како и подигање на свеста за (потребата од) транспарентност во врска со тоа.