Преглед на податоци за сообраќајната делинквенција

Документот со податоците за сообраќајната деликвенција во Република Македонија, може да го симнете од линкот подолу:

Преглед на податоци за сообраќајната делинквенција