Објавени трудови на м-р Благој Ѓелевски

  1. „Европското Единство во Средниот Век под Услови на Надворешна Воена Закана, на македонски и англиски јазик, објавен во списанието ЕВРОДИЈАЛОГ Бр.13 (2011). Линк до текстот 
  2. „Проектот ДЕЗЕРТЕК и неговото Влијание врз Политичката Интеграција и Институционализација на ЕУ”, на македонски и англиски јазик, објавен во списанието ЕВРОДИЈАЛОГ Бр.15 (2011). Линк до текстот 
  3. „Подобрување на Ефикасноста при Менаџирање Политички Кампањи (Студија на случај-Парламентарни избори во Република Македонија), на англиски јазик, објавен во списанието ПОЛИТИЧКА МИСЛА Бр.41 (2013). Линк до текстот 
  4. Магистарски труд под наслов „IMPROVING EFFICIENCY IN MANAGING POLITICAL CAMPAIGNS (CASE STUDY – MACEDONIAN PARLIAMENTARY ELECTIONS)“, на англиски јазик, одбранет на 06.03.2013 при Правниот Факултет „Јустинијан Први“ -Скопје (2013). Линк до текстот 
  5. „Анализа за трошоци и за придобивки на делницата Демир Капија – Смоквица“, на македонски јазик, објавен како дел од публикацијата за кост-бенефит анализи дел од проектот Фискаст, во коавторство со м-р Емил Шурков и Младен Мицевски (2016). Линк до текстот