Истражување на јавното мислење
Микротаргетирање и анализа на пазарот
Статистичка обработка на податоци

Побарај анализа Дознај повеќе

Квалитети
КВАНТУМ ПРИМА
(Обемна дата база со податоци и броеви, напреден софтвер, компетентен тим)

  • Испитување на јавно мислење
    anemptytextlline
  • Статистички анализи
    anemptytextlline
  • Истражувања на пазарот
    anemptytextlline

Спроведување на теренски и телефонски анкети за испитување на јавното мислење; Анализа на одредени тенденции и промени во јавното мислење за разни политички и економски теми; Географска и демографска сегментација на пазарот. Микротаргетирање и сегмент анализа; Статистичка анализа во SPSS и Excel со вклучени: дескриптивна анализа, вкрстена анализа и регресивна анализа, како и графичка презентација на податоци; Одредување приоритети, рангирање алтернативи, креирање сценарија, симулации. Во овој дел се користи специјализираниот софтвер MyBestRank.

Анализа на тенденции во јавното мислење, како и пазарни поместувања

3

Дескриптивна анализа


Анализа на податоци и анкети во SPSS и Excel. Фреквенција, мерки за централна тенденција, стандардна девијација, кростабулации. Графички приказ на резултатите во хистограми, пити, бар чартови и останати графички модели

Јавно мислење


Составување на прашалник, изработка на телефонски и теренски анкети за компании, организации, институции и политички партии. Изработка на статистички извештај со насоки и препораки. Презентација на наодите и податоците од истражувањето.

222

tre

Корелација и регресивна анализа


Корелација помеѓу променливи на сите нивоа (номинално, ординално и ниво на сразмер). Биваријабилна корелација користејќи статистички параметри како хи квадрат, ламбда, гама, ета, пирсонова корелација и спирманова корелација. Креирање линеарно регресивни модели кои предвидуваат одредени тенденции и движења

НОВО: Комплетна статистичка обработка на податоци + туторијал